Klub malucha

Grupa żłobkowa prowadzona jest w formie dziennego opiekuna i jest przeznaczona dla dzieci od 1 do 3 lat.

Placówka bierze udział w projekcie publicznym: „Organizacja opieki w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna dla dzieci w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie m.st Warszawy”. Projekt będzie realizowany do 31 sierpnia 2025r.

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku

Godziny otwarcia: 7:00 – 17:00

W cenie czesnego oferujemy:

– zabawy z językiem angielskim
– zajęcia umuzykalniające
– zabawy ruchowe i ogólnorozwojowe
– rytmika jeden raz w tygodniu
– indywidualne zajęcia logopedyczne

Ponadto:

– troskliwa opieka
– kameralny charakter
– profesjonalnie przygotowany i zaangażowany personel
– indywidualne podejście do Wychowanków
– domowa atmosfera
– międzynarodowy charakter

I. Organizacja pracy w punkcie dziennej opieki nad dziećmi „Nanny”

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 18:00.

Punkt działa przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych.

Rodzice mają do wyboru 3 różne pakiety pozostawienia dziecka w placówce. Istnieje możliwość zmiany abonamentu bez konieczności podpisywania nowej umowy.

Placówka zapewnia odpłatne wyżywienie: śniadanie, obiad i podwieczorek.

Organizację pracy w ciągu dnia określa rozkład dnia, ustalony z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.

Rodzice zobowiązani są przyprowadzać zdrowe dziecko. W przypadku zaobserwowania u dziecka przez personel placówki takich objawów jak: utrzymujący się kaszel, katar, wymioty, biegunka, to na wniosek właściciela lub wychowawcy grupy rodzice zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do klubu. Brak takiego zaświadczenia powoduje nie przyjęcie dziecka do punktu do momentu ustania objawów.

Jeżeli dziecko rozchoruje się w trakcie pobytu w placówce to rodzice po otrzymaniu telefonicznej informacji zobowiązani są do jak najszybszego osobistego odbioru dziecka.

Jedynymi osobami upoważnionymi do odbioru dziecka są jego rodzice lub opiekunowie prawni lub (osoby pisemnie przez nich upoważnione)

Za nieodebranie dziecka do godz. 18:00 obciąża się rodziców kwotą 20 zł. za każdą kolejną rozpoczętą godzinę. Opłata ta pobierana będzie przy następnym okresie rozliczeniowym.

W przypadku nieobecności dziecka, zgłoszonej do godz. 7:00 placówka nie będzie naliczać stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka.

Ważne sprawy dotyczące funkcjonowania punktu będą przekazywane na tablicy ogłoszeń.

Personel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie placówki pod opieką rodzica lub osób upoważnionych do odbioru dziecka. dziecko jest pod opieką rodzica w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania wychowanka pod opiekę personelu oraz po południu w trakcie odbierania dziecka, od momentu zabrania go z grupy.

Nie podajemy dzieciom lekarstw, nawet w przypadku wyraźnej sugestii rodziców.

Wyżywienie w klubie malucha:
Posiłki dla dzieci starszych są przywożone przez wyspecjalizowaną firmę cateringową. W placówce podaje się posiłki przygotowane przez catering lub przyniesione przez rodziców.
Za podawane posiłki odpowiada rodzic, który je przynosi lub firma cateringowa. Przyniesione posiłki należy dokładnie podpisać.

II. Ogólne zasady pobytu dziecka w klubie malucha

Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w punkcie jest: podpisanie umowy oraz wpłacenie opłaty wpisowej i terminowe uiszczanie czesnego.

Wpisowe (szczegóły reguluje cennik) jest bezzwrotne. Jest to opłata jednorazowa za dane dziecko na cały okres pobytu dziecka w punkcie dziennej opieki nad dzieckiem. W opłacie wpisowej zawarte jest ubezpieczenie dziecka na czas od września do sierpnia br. W kolejnym roku szkolnym pobrana będzie opłata za ubezpieczenie dziecka według stawki ubezpieczyciela.

Czesne płatne jest przez 12 miesięcy, a jego wysokość za dany rok przedszkolny ustalana jest przez dyrektora placówki.

Opłatę za pobyt (czesne + wyżywienie) dziecka w punkcie na podstawie wydanego na początku każdego miesiąca rachunku należy uiszczać do 5 dnia każdego miesiąca przelewem na konto.
Za zwłokę w uiszczaniu opłat placówka może naliczać odsetki karne w wysokości odsetek ustawowych.
Rozwiązanie umowy z placówką może dokonać każda ze Stron przy zachowaniu jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Wypowiedzenie umowy jest możliwe ze strony rodziców jak i właścicielki placówki.
Personel nie odpowiada za rzeczy pozostawione w placówce.
Wyprawka – rodzice są zobowiązani do jej przyniesienia w pierwszym dniu pobytu dziecka w placówce (pieluchy i chusteczki nawilżone, kremy, kapcie, dodatkowe ubrania, przybory do mycia ząbków, butelki). Wszystkie rzeczy należy dokładnie podpisać.

III. Postanowienia końcowe

W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między właścicielką placówki a rodzicem.